تصور کنید می‌خواهید در یک روز برفی در وقت آزاد خود کتابی بخوانید. می‌توانید روی کاناپه یا کنار میزکارتان یا در تراس خانه‌تان با یک لیوان چای داغ کتاب مورد نظرتا...

با خودم فکر می‌کنم اگر روی جلد، عنوان و خطاب اول این نامه‌ها را برمی‌داشتند و تنها متن ۱۱۱نامه داخل کتاب خطاب به عشق را می‌خواندم، با خودم فکر می‌کردم که این نا...